ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50050000-3288

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอาส ระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการครอบครัวในชุมชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังป้องกัน และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชนพื้นที่เขตปทุมวัน ๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตปทุมวัน ๓ เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน

เป้าหมายของโครงการ

๑ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการครอบครัวในชุมชนพื้นที่เขตปทุมวัน ๒ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเขตจำนวน ๔ คน ได้แก่ ๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ คน ๒.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน ๒.๓ อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ คน .๒.๔ อาสาสมัครคนพิการ จำนวน ๑ คน ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการในการแจ้งเหตุและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว ๔ ประชาชน แกนนำ และอาสาสมัครทุกชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่จะช่วยเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือกันและกัน ๕ สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในทุกชุมชนต่างๆ ของเขตปทุมวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-26)

50.00

26/08/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-30)

10.00

30/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **