ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

พัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ : 50050000-3297

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางธนิดา ขำสุวรรณ โทร.6329

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของชุมชนที่อยู่ท่ามกลางสังคมเมือง ดังนั้น การนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการศึกษาเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้เป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถประกอบอาชีพได้

50050700/50050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำพระราชดำริ มาใช้ในการพัฒนางานวิชาชีพของโรงเรียน 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองได้ 3. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยทศึกษา ปีที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-31)

10.00

31/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid 19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-31)

65.00

31/07/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนการเรียนออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-25)

65.00

25/06/2564 : โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ อยู่ระว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : : ดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : โรงเรียนวัดปทุมฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ละเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-28)

45.00

28/02/2564 : โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

28/01/2564 : โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-30)

35.00

30/12/2563 : ดำเนินการตามแผนการดำเนินการของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-30)

30.00

30/11/2563 : โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ได้ดำเนินการเรียนการสอน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-09)

20.00

9/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจา่่ยงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2012

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **