ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร : 50050000-3311

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายประจวบ น้อยอามาตย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ภัตตาคาร แผงลอย ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงอาหารในโรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจากผลการวิจัยพบว่าอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งอันเนื่องมาจากอาหารมีสูง อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันปีละแสนกว่าราย วิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครอยู่ในภาวะเร่งรีบ ไม่มีเวลาในการประกอบปรุงอาหารรับประทานเอง จึงต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้าน ทำให้มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคอันเนื่องมาจากอาหารเป็นสาเหตุ การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานครในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามุ่งเน้นในตัวผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการจำนวนมาก และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการที่มาจำหน่ายอาหารยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบกับประชาชนผู้บริโภคขาดความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภคทำให้ยังคงมีการจำหน่ายอาหารที่สารปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำนักงานเขตปทุมวันได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหารโดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเสริมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เขตในการแนะนำประชาสัมพันธ์ การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบหาสารปลอมปนในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นก่อนส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองผล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

50050400/50050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูลการประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทางสถิติ เพื่อนำไปใช้ในงานสุขาภิบาลอาหาร 3.1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร สร้างเครือข่ายภาคประชาชนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย 3.1.3 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลการประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทาง สถิติเพื่อนำไปใช้ในงานสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 12 ครั้ง 3.2.2 ประมวลและสรุปผลการดำเนินงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้าน อาหารในพื้นที่ เขตปทุมวัน จำนวน 12 ครั้ง 3.3.3 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล จำนวน 6 ครั้ง 3.3.4 ออกตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ และประเมินผลด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 3.3.5 ร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปนเปื้อนของอาหาร ในพื้นที่เขตของ ผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : เป็นไปตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-01)

40.00

01/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มึ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลการประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานที่ จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทาง สถิติเพื่อนำไปใช้ในงานสุขาภิบาลอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประมวลและสรุปผลการดำเนินงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้าน อาหารในพื้นที่ เขตปทุมวัน
:0%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล
:0%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ และประเมินผลด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการอาหารในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร
:0%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปนเปื้อนของอาหาร ในพื้นที่เขตของ ผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
:0%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3311

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3311

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2016

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **