ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตยานนาวา : 50060000-3540

สำนักงานเขตยานนาวา : (2564)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญการณ์/โทร.022942397

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสพปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่าน การบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฏหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียและมีข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียต่อไป

50060400/50060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา 2.เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา 3.เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 1 ฐานข้อมูล 2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินการจัดส่งรายงานให้สำนักการระบายน้ำ ที่ กท 4544/5553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ควรมีการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่รายละเอียดต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมากกว่านี้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก - ภารกิจเฉพาะเพิ่มมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ทำให้การรายงานข้อมูลล่าช้า

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-07-28)

5.00

28/07/2564 : - จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก - ภารกิจเฉพาะเพิ่มมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ทำให้การรายงานข้อมูลล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก - ภารกิจเฉพาะเพิ่มมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ทำให้การรายงานข้อมูลล่าช้า

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-06-28)

5.00

28/06/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก

** อุปสรรคของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-05-28)

5.00

28/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-27)

10.00

27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-25)

15.00

25/03/2564 : - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา - ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์มีความยุ่งยาก

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท(เลขหมายประจำบ้าน)ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนดลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด

** อุปสรรคของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

28/01/2564 : - อยู่ระหว่างสำรวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร น้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-30)

10.00

30/12/2563 : - อยู่ระหว่างสำรวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด

** อุปสรรคของโครงการ :- ควรมีการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่รายละเอียดต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมากกว่านี้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ ปี 2563 2. สำรวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ความยุ่งยากในการค้นหาที่อยู่ของกลุ่มอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสีย บางที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นเวลานาน - คณะทำงานมีภารงานจำนวนมากไม่มีเวลาในการสืบค้นข้อมูล ฝ่ายเลขาต้องสืบค้นข้อมูลเองทั้งหมด

** อุปสรรคของโครงการ :- ควรมีการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่รายละเอียดต่างๆของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เผยแพร่ทางสื่อโซเซียลมากกว่านี้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการหลายแห่งยังไม่เปิดทำการ ยากต่อการตรวจเช็คข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :ขาดอัตรากำลังบุคลากรในการปฏิบัติงาน

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งคณะทำงาน และแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลแหล่งกำเนิด น้ำเสีย
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูล บางประเภทตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำรวจ ตรวจสอบและเข้มงวดการบังคับใช้ กฎหมายแก่สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจข้อมูลของสถานประกอบการที่เป็นแหล่ง กำเนิดน้ำเสียรายใหม่และกรอกข้อมูลรายละเอียด ผ่าน google Form ที่สำนักการระบายน้ำกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการคุณภาพน้ำ การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและ การสร้างความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลและรายงาน ผลการประชาสัมพันธ์ให้สำนักการระบายน้ำ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3540

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3540

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-984

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **