ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50060000-3546

สำนักงานเขตยานนาวา : (2564)

7

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 7

นางกัลยา กำประโคน / 6719

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2561 (7 มกราคม 2561 – 17 ตุลาคม 2561) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 7,816 ราย อัตราป่วย 137.55 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.13 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 15 - 24 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วย โรคไข้เลือดออกเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 80 (ปี 2556 – 2560) มีค่าเท่ากับ 312.62 ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ“สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

50060400/50060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3.เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในเขตยานนาวา เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนจดทะเบียน จำนวน 18 ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยประชาชนที่พักอาศัยในชุมชน ชุมชนละ 25 คน จำนวน 2 ครั้ง 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนจดทะเบียน จำนวน 18 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : - กิจกรรม 7.3 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 2 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ :- สร้างความตระหนักและจิตสำนึกการดูแลความสะอาดบ้านและสภาพแวดล้อมในชุมชนแก่คนในชุมชน

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2021-07-28)

3.00

28/07/2564 : - กิจกรรม 7.3 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 2 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายใหม่ได้เพิ่มจำนวน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจะต้องให้ผู้พักอาศัยในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการรวมกลุ่มอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-06-28)

5.00

28/06/2564 : - กิจกรรม 7.3 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 2 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายใหม่ได้เพิ่มจำนวน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจะต้องให้ผู้พักอาศัยในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการรวมกลุ่มอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นได้

** อุปสรรคของโครงการ : - เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายใหม่ได้เพิ่มจำนวน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจะต้องให้ผู้พักอาศัยในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการรวมกลุ่มอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-05-28)

5.00

28/05/2564 : - กิจกรรม 7.3 ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 2 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

** ปัญหาของโครงการ : - เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายใหม่ได้เพิ่มจำนวน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนจะต้องให้ผู้พักอาศัยในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการรวมกลุ่มอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้นได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-04-27)

5.00

27/04/2564 : - ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ

** ปัญหาของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญไม่ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

** อุปสรรคของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญไม่ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-25)

10.00

25/03/2564 : - ได้จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ชุมชนจดทะเบียน ในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 17 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนฯ ละ 25 คน รวม 425 คน

** ปัญหาของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญไม่ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

** อุปสรรคของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน - ประชาชนไม่เห็นความสำคัญไม่ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการยืมเงินใช้ในราชการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบ ผสมผสานในชุมชน ครั้งที่ 1 จำนวน 17 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

28/01/2564 : - ได้เสนอลงนามแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตยานนาวา - จะลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนฯ ในเดือนมกราคม 2564 จำนวน 17 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : - เดือนธันวาคม 63 ขออนุมัติบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน - ดำเนินการรณรงค์โรคไข้เลือดออกกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ : - สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติให้บุคลากรด้านการสาธารณสุขปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข - อยู่ระหว่างจัดแผนปฏิบัติการนอกเวลาราชการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตยานนาวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการและจัดแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่พบปัญหา

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ และแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก (ตัดโอนเงินงบประมาณให้ 50 เขต)
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง การระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนจดทะเบียน จำนวน 18 ชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การประเมินผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2021-08-02 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3546

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3546

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-984

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **