ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร : 50070000-3277

สำนักงานเขตดุสิต : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายโยธา โทร 5417 - 5420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามตามแบบเลขที่ ขดส./2/63

50070700/50070700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 1.1 ปรับปรุงอาคารเรียน 1.2 ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามตามแบบเลขที่ ขดส./2/63

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนและบุคคลกรในสถานศึกษาได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเลขที่ ขดส.12/2564 ลว. 25 ส.ค. 64 เริ่มดำเนินงานวันที่ 26 ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 8 ธ.ค. 64 รวมระยะเวลา 105 วัน อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไว้เบิกจ่าย เหลื่อมปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ที่ กท 4603/394 ลว. 2 ก.ย. 64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-09-14)

55.00

14/09/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเลขที่ ขดส.12/2564 ลว. 25 ส.ค. 64 เริ่มดำเนินงานวันที่ 26 ส.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 8 ธ.ค. 64 รวมระยะเวลา 105 วัน อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-08-30)

30.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-07-20)

22.00

20/07/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-24)

20.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างรายงานการเสนอราคาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-05-21)

18.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :เนื้องานมีวัสดุเฉพาะไม่มีขายตามท้องตลาดจึงจำเป็นต้องสืบราคาจากบริษัทซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสืบราคา และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อประสานงานสืบราคาจากบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-04-28)

17.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างสืบราคาของวัสดุเฉพาะในงานปรับปรุงอาคารจากท้องตลาดทั่วไปเพื่อจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีวัสดุบางรายการเป็นวัสดุเฉพาะต้องใช้เวลาในการสืบราคา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-03-22)

17.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างสืบราคาของวัสดุเฉพาะในงานปรับปรุงอาคารจากท้องตลาดทั่วไปเพื่อจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-23)

15.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมรายละเอียดเอกสารการดำเนินงานการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0784

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ : 100

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/โครงการ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **