ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50070000-3308

สำนักงานเขตดุสิต : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายลัทธพล เลิศลักษณ์ปรีชา โทร. 5439

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ เลี้ยงครอบครัวให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่มีเวลาในการออกกำลังการ อันจะนำมาให้เกิด โรคภัยต่างๆ ทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรง และส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรม การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการออกำลังกาย มีกิจกรรมในลานกีฬาใกล้บ้านเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

50071000/50071000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ ความสามัคคี 1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความรัก ความสามัคคี การเสียสละ 2. เพื่อใช้เป็นสื่อในการรวมกลุ่มของประชาชน เป็นประชาคมเมือง และสภาเยาวชนฯ 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชมรมแอโรบิคและสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน ในการดูแลสุขภาพ 4. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมในลานกีฬาต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดสอนเต้นแอโรบิคในลานกีฬา ในพื้นที่เขตดุสิต 8 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิกสิงหาคม และเดือนกันยายน 2564 ไม่มีการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-24)

80.00

24/08/2564 : ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิกกรกฎาคม 2564 ไม่มีการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-20)

75.00

20/07/2564 : ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิกมิถุนายน 2564 ไม่มีการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-23)

70.00

23/06/2564 : ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิกพฤษภาคม 2564 ไม่มีการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-21)

60.00

21/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 21,750.-บาท และประจำเดือนเมษายน จำนวน 12,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-26)

55.00

26/04/2564: เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิกประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก เดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก เดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และ อยู่ระหว่างตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิกประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-27)

40.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก เดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิกประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก เดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิก จำนวน 5 ลาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ไม่มีการสอนเต้นแอโรบิคในเดือนตุลาคม 2563 จึงไม่มีการตั้งเบิกค่าตอบแทนวิทยากรสอนเต้นแอโรบิคในเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผลดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0784

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ : 100

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/โครงการ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **