ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50070000-3326

สำนักงานเขตดุสิต : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นายพาศักดิ์ สารี โทร. 5408

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554 ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไว้ 2 ประเภทได้แก่(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีแนวทางการใช้จ่ายตามระเบียบและคุ้มค่าสูงสุดตามที่ทางราชการกำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50070100/50070100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอย่างคุ้มค่า 2 เพื่อกำหนดให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิต ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ 3 เพื่อคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิตได้เข้าใจถึง แนวทางการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4 เพิ่มแรงจูงใจให้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯและร่วม กิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

เป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิตที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิต และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-06-28)

0.00

28/06/2564 : ได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ โดยสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ได้อนุมัติยกเลิกแล้วตามหนังสือที่ กท 1803/831 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-24)

40.00

24/05/2564 : ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-27)

30.00

27/04/2564 : อยู๋ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-26)

25.00

26/03/2564 : : อยู๋ระหว่างการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันจัดโครงการฯ ดังกล่าว จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-24)

20.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเลื่อนการจัดโครงการจนกว่าการแพร่ระบาดของ โควิด 19 จะสู่ภาวะปกติ เนื่องจากไม่มี สมาชิก อปร. สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

29/01/2564 : อยู๋ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และประสานติดต่อวิทยากรในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : ได้รับการอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ จากสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และรายงานขอซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม จำนวนเงิน 10,900.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : จัดทำโครงการและได้รับการอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ จากสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0784

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ : 100

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม/โครงการ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม/โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **