ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50080000-2986

สำนักงานเขตพญาไท : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตพญาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลทางด้านการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพญาไท 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 คน ได้รับความรู้ และแนวทางในอันที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ด้านคุณภาพ 1. ศูนย์วิชาการสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. สามารถยกระดับมาตรฐาน ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนในสังกัดอื่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-09-27)

50.00

27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-26)

50.00

26/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-22)

50.00

22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่มีกำหนดการแน่นอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-25)

45.00

25/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่มีกำหนดการแน่นอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-24)

40.00

24/05/2564 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่มีกำหนดการแน่นอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-21)

35.00

21/04/2564 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังไม่มีกำหนดการแน่นอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-22)

30.00

22/03/2564 : ฝ่ายการศึกษาเตรียมการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไผ่ตัน ในห้วข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยประสานสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดหาวิทยากรบรรยาย อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเชิญวิทยากร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน และจัดหาวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : เตรียมการประสานโรงเรียนเพื่อกำหนดวันจัดโครงการ กำหนดหัวข้อในการอบรม ประสานวิทยากร และเตรียมเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-01-25)

16.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการปิดเรียนชั่วคราวในกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างการปิดเรียนชั่วคราวในกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม อยู่ในระหว่างการกำหนดรายละเอียดการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต และเตรียมการจัดทำเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ เตรียมดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เตรียมการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2986

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2986

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0819

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **