ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพญาไท : 50080000-3001

สำนักงานเขตพญาไท : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธนกร รักษ์พันธุ์ โทร 6458

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามที่สำนักงาน สยป. กำหนด)

50080100/50080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามที่สำนักงาน สยป. กำหนด)

เป้าหมายของโครงการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามที่สำนักงาน สยป. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำ QR Code เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการครบถ้วน 5 ขั้นตอน ตามที่ สยป.กำหนด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงที่เสียชีวิตและรายใหม่ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 47 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ดำเนินการประชุมคณะทำงานพิจารณาการนำข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ และจัดทำรายงานส่ง สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ของ 22 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-28)

65.00

28/04/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม จำนวน 21 ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนำเข้าข้อมูลใหม่ จำนวน 1 ฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-29)

60.00

29/03/2564 : ดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบจัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) กำหนดหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Catalog) และ จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามแบบ 5 และ แบบ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-28)

50.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำบัญชีดัชนีข้อมูลของฐานข้อมูลเขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

28/01/2564 : ดำเนินการขั้นตอนที่ 2 การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

30/12/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ แผนพัฒนาฐานข้อมูลฯ บัญชีรายการข้อมูลฯ พิจารณาการพัฒนาฐานข้อมูล จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : ดำเนินการประสานทุกฝ่ายพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อนพิจารณาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

10/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…ดำเนินการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามที่ สยป.กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-3001

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-3001

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-2008

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **