ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50080000-3003

สำนักงานเขตพญาไท : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ฤชากร ทุนดี เบอร์ 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พิพิอธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครถือกำเนิดขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในชุมชนได้

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพญาไท

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-27)

80.00

เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-28)

60.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-05-27)

0.00

ชะลอการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-29)

55.00

ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-29)

55.00

29/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถเปิดใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-23)

50.00

23/02/2564 : เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

28/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

28/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2 ราย และค่าสาธารณูปโภคพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินขั้นตอนการเบิกจ่าย
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-3003

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-3003

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0813

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง : 0

ผลงานที่ทำได้ จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จัดกิจกรรมฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **