ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยเรวดีฝั่งใต้ : 50080000-3015

สำนักงานเขตพญาไท : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

นางสาวมณฑิกา จารุธรรม โทร 6467

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการสำรวจสภาพความเรียบร้อยของซอยในพื้นที่ และดำเนินจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยในการจราจรโดยขอจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี

50080300/50080300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงการระบายน้ำให้รวดเร็วไม่มีน้ำท่วมขัง 2. เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงรางวี ยาวประมาณ 270 เมตร 2. ปรับปรุงบ่อพัก ท่อลอดและท่อระบายน้ำ จำนวน 17 บ่อ 3. ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.เนื้อที่ประมาณ 566 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-09-28)

65.00

28/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-31)

60.00

31/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่ม 28 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 25 ธันวาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-29)

55.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างรอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-30)

55.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-28)

10.00

28/05/2564 : ยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากรายละเอียดประมาณงานในแบบรูปรายการ งานก่อสร้างไม่ตรงกับราคากลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมประกาศขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :รายงานว่า ยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากรายละเอียดประมาณงานในแบบรูปรายการ งานก่อสร้างไม่ตรงกับราคากลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมประกาศขายแบบ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-26)

45.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : รายงานว่า อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-27)

30.00

27/02/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-26)

12.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-3015

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-3015

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0819

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจงานประจำของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **