ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ : 50080000-3022

สำนักงานเขตพญาไท : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรวุฒิ ไพบูลย์ โทร 6472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้สำนักงานเขตพญาไทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย อันเป็นรายได้หลักที่นำมาบริหารจัดการและพัฒนากรุงเทพมหานคร

50080500/50080500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องภาษีที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ และเป็นการกระตุ้นผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้มาชำระภาษี 3.เพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนในการยื่นชำระภาษี

เป้าหมายของโครงการ

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่) - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประเภทตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี ที่สำนักการคลังกำหนด (ผลลัพธ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - ร้อยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท (ผลลัพธ์) ร้อยละ 25

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนกันยายน 2564 ยอดประมาณการ จำนวน 94,840,000 บาท ยอดที่จัดเก็บได้ 48,787,183.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.44

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผ่าน QR code ที่ KTB. และ ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 : ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนมิถุนายน 2564 ยอดประมาณการ จำนวน 94,840,000 บาท ยอดที่จัดเก็บได้ 28,200,779.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งเจ้าของภาษีสามารถชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-28)

65.00

28/04/2564 : ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งประเมินภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของภาษีทราบและสามารถชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยการสแกน QR Code

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-29)

60.00

29/03/2564 : ดำเนินการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงดือนมีนาคม 2564 จำนวน 8,133,897.23 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-28)

50.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บภาษีทุกประเภท ตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีจากช่องทางอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-29)

40.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งแจ้งเจ้าของภาษีให้มาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

30/12/2563 : ดำเนินการประเมินภาษีและแจ้งเจ้าของภาษี ผลการจัดเก็บ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 22,611,953.98 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : ดำเนินการสำรวจภาษีมี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายรายใหม่ แจ้งและติดตามการค้างยื่นภาษีป้ายรายเก่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

10/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีตกหล่นของปีภาษี พ.ศ.2563 สำรวจป้ายรายใหม่ และการรับชำระภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีน้ำมัน ภาษีป้ายกรณีค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-3022

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-3022

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-2005

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการจัดเก็บรายได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 51.44

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
32.75

0 / 0
3
29.74

0 / 0
4
51.44

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **