ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงสำนักงานเขตห้วยขวาง : 50090000-3385

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างของอาคารสำหรับให้บริการประชาชน

50090300/50090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างของอาคารให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 2. เพื่อให้อาคารของสำนักงานเขตได้มาตรฐานและสวยงาม 3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการอ

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงชั้น 1 (ฝ่ายทะเบียน) ตามแบบ ขหข. 4 -1 /2564 2. ปรับปรุงชั้นดาดฟ้าและระบบกันซึมภายนอก ตามแบบ ขหข. 4-2/2564 3. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างที่จอดรถชั้น 1 - ชั้น 4 ตามแบบ ขหข. 4-3/2564 4. ปรับปรุงชั้น 3 ฝ่ายปกครอง (ห้องสัสดี) ตามแบบ ขหข. 4-4/2564 5. ปรับปรุงชั้น 4 (ห้องประชุมประชาอุทิศ) ตามแบบ ขหข. 4-5/2564 6. ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-6/2564 7. ปรับปรุงพื้นผิวสัมผัสสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-7/2564 8. ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-8/2564 9. ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-9/2564 10. ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียนเพื่อรองรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-10/2564 11. ปรับปรุงห้องลิฟต์เพื่อรองรับผู้พิการ ตามแบบ ขหข. 4-11/2564 12. ปรับปรุงไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงตามสาย ตามแบบ ขหข. 4-12/2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-13)

75.00

13/07/2564 : อยู่ระหว่างส่งมอบงานครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าห้องทะเบียน เก็บงานทำฝ้าเพดาน และเคาน์เตอร์เก็บเอกสาร ชั้น 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-19)

65.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าห้องทะเบียนและทำฝ้าเพดาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-19)

60.00

19/04/2564 : อยู่ระหว่างติดตั้งไฟฟ้าห้องทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-15)

55.00

15/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-16)

50.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-01-21)

45.00

21/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดและจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-22)

40.00

22/12/2563 : ยื่นเสนอราคาและขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศประกวดราคาฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ยื่นเสนอราคาและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการปรับปรุงตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจรับงาน/เบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0964

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **