ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50090000-3387

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

คุณสราวุฒิ โภคะกุล โทร. 7463-65

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของถนน ซอย

50090300/50090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาชนสามารถใช้สอยประโยชน์หรือเดินสัญจรผ่านออกซอยอื่นได้สะดวกขึ้น 2. เพื่อป้องกันการบุกรุกทางหรือครอบครองตั้งวางสิ่งของกีดขวางไม่เรียบร้อยในที่สาธารณะ 3. เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 4. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 5. เพื่อพัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อมให้ดูดีขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ซ่อมแซมทางเท้าภายในพื้นที่เขตห้วยขวาง 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝา 3. หล่อฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ 4. ซ่อมผิวจราจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-13)

50.00

13/07/2564 : 1. ซ่อมแซมซอย 20 มิถุนา แยก 5 จากปากซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถึงบ้านเลขที่ 4 อยู่ระหว่างทุบสกัดซ่อมแซมรางวี และไหล่ทาง 2. ซ่อมแซมซอยพระราม 9 ซอย 17 จากบ้านเลขที่ 318 ถึงบ้านเลขที่ 314 จากบ้านเลขที่ 236 ถึงบ้านเลขที่ 240 และจากบ้านเลขที่ 254 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 3. ซ่อมแซมซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 จากปากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 97 อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-15)

45.00

15/06/2564 : 1. ซ่อมแซมซอย 20 มิถุนา แยก 5 จากปากซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถึงบ้านเลขที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมแซมซอยพระราม 9 ซอย 17 จากบ้านเลขที่ 318 ถึงบ้านเลขที่ 314 จากบ้านเลขที่ 236 ถึงบ้านเลขที่ 240 และจากบ้านเลขที่ 254 ถึงสุดระยะที่กำหนด อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง 3. ซ่อมแซมซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 จากหน้าปากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 1 ถึงบ้านเลขที่ 97 อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-19)

40.00

19/05/2564 : ปูผิวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-23)

30.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่ซ่อมแซมและซ่อมแซมบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-16)

25.00

16/03/2564 : อยู่ระหว่างนัดลงนามในสัญญา จำนวน 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-16)

20.00

16/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-25)

15.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-22)

10.00

22/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-26)

5.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ยื่นเสนอราคาและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำสัญญาจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจรับงานและเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0964

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **