ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกกรมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง(งานประจำ) : 50090000-7093

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการศึกษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 64 ฝ่ายการศึกษา เขตห้วยขวางมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและให้บริการกับบุคลากรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน โรงเรียน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การพัสดุและสวัสดิการ และการบริหารงานทั่วไป โดยภารกิจสำคัญประการหนึ่งซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกาาของโรงเรียน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและนดยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบให้นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมประชุม พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง (งบประมาณกรุงเทพมหานคร) ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-27)

75.00

27/08/2564 : ฝ่ายการศึกษา ได้ดำเนินการตรวจติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covivd-19 โดยให้คำแนะนำ การจัดการเรียนการสอน แผนการแจกอาหารเสริมนม แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-27)

65.00

27/07/2564 : วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี พร้อมด้วยน.ส.จันทิรา ศรีเดชภูมิชัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง" จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ ในการใช้ศิลปะเป็นสะพานสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนด้วยการวาดภาพระบายสี ทำฐานเกมต่างๆ การแต่งแต้มกำแพงด้วยสีสัน เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้พลังเครือข่ายที่มีความสามารถด้านศิลปะมาร่วมทำความดี น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ในการนี้ผู้จัดได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับพื้นที่และสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงติดตามงานในโครงการพระราชดำริ ในปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-21)

60.00

21/06/2564 : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี พร้อมด้วย นายสุรกิตย์ คูศรีเทพประทาน หัวหน้าฝ่ายโยธา น.ส.จันทิรา ศรีเดชภูมิชัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุง และการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญและโรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษก สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก รายงานปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี พร้อมด้วย นายสุรกิตย์ คูศรีเทพประทาน หัวหน้าฝ่ายโยธา นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ น.ส.จันทิรา ศรีเดชภูมิชัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตักไขมันในบ่อดัก เก็บขยะชิ้นใหญ่ ซ่อมแซมพื้นถนน ฝาบ่อที่ชำรุด เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยทั้งกับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ทั้งนี้ทุกฝ่ายดำเนินการโดยยึดหลักมาตรการรักษาความปลอดภัยในภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ในการดำเนินงาน วันที่ 9 และ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี พร้อมด้วย นายสุรกิตย์ คูศรีเทพประทาน หัวหน้าฝ่ายโยธา นายธีระชัย อินทร์สุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ น.ส.จันทิรา ศรีเดชภูมิชัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตักไขมันในบ่อดัก เก็บขยะชิ้นใหญ่ ทั้งนี้ทุกฝ่ายดำเนินการโดยยึดหลักมาตรการรักษาความปลอดภัยในภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ทั้ง 2 โรงเรียนให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ในการดำเนินงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตห้วยขวางและฝ่ายการศึกษาและคณะครูโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ พร้อมมอบนโยบายและความห่วงใยของผู้บริหารกรุงเทพมหานครการให้ความสำคัญการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-17)

60.00

17/05/2564 : วันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค. 64 เวลา 08.45 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมออนไลน์การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและมอบนโยบายด้านการศึกษา นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอนามัย กทม. ให้ความรู้เรื่องวัคซีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีนายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห้นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : ในวันที่2เมษายน2564 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์และนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู นักเรียน ทหารและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงทาสี ปลูกผักปลอดสารพิษ และให้อาหารปลาตามโครงการพระราชดำริ ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : - ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 และ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 -ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-7093

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-7093

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **