ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในภาพรวม : 50100000-3520

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวพรรณวดี แก้วสีเคน โทร. 5429

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายการ ได้แก่ 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งต่อสร้าง 4. หมวดเงินอุดหนุน 5. หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

50100800/50100800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณรวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ของงบประมาณหลังปรับโอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ก่อหนี้ 8 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ 2 รายการ เบิกจ่ายจ่ายแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 480,000 บาท - ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 26 รายการ ก่อหนี้และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,599,445 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-30)

65.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.59 (2021-01-25)

17.59

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.33 (2020-12-28)

11.33

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน - ค่าครุภัณฑ์ ก่อหนี้ 26 รายการ เป็นเงิน 1,554,794 บาท เบิกจ่าย จำนวน เงิน 1,340,839 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 258,606 บาท - ค่าที่ดิน 9 รายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.39 (2020-11-26)

5.39

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.20 (2020-10-26)

4.20

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผน สงม.1 และ สงม. 2
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติเงินประจำงวดและจัดสรรเงิน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจัดซื้อ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามในสัญญา/ก่อหนี้ผูกพัน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0959

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ 100 : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **