ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50100000-3536

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางบรรเล็ง หอมคำพัด โทร 6526

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านการศึกษา องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการ คือ ครู ดังน้นจึงมีความจำเป็นที่ครูจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอนให้ก้าวหน้าและทันสมัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูไว้หลายมาตรา แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพของครูมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และการประชุมสัมมนาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครู ซึ่งกรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณประจำปี ให้ทุกสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนาครูต่อเนื่องกันมาทุกปี ในสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง มีจำนวน 4 โรงเรียน จึงได้จัดให้มีการประชุมครูขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของผู้บริหาร ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต เพื่อจะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

50100700/50100700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ข้าราชการและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้ตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 2. ข้าราชการและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง หลักปฎิบัติราชการ ตามนโยบายของผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ถูกต้อง ส่งผลต่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-10-06)

10.00

06/10/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-30)

55.00

30/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-31)

55.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

40.00

27/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-26)

35.00

26/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-26)

25.00

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางเข้าร่วมประชุมตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดประชุม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3536

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3536

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **