ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50100000-3546

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาวมณี ปุญญะประสิทธิ์ โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชน เป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร ได้นำหลักธรรมาภิบาลใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ โดยมุ่มเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเมือ โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนและประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและตามความต้องการของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน อันเป็นปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนได้ดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 44 ชุมชน ในการพัฒนาชุมชน โดยให้ชุมชนสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนได้ตาม่จำนวนบ้านของละชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-10)

85.00

10/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-08)

75.00

08/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนชุมชนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าสนับสนุนเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-12)

30.00

12/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-03)

10.00

3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3546

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3546

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **