ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50100000-3550

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายเตชนิธิ สุขสบาย โทร.6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะแนวทางการเพิ่มคุณค่าของการออม โดยตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น ณ สำนักงานเขต 17 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตหนองจอก และสำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตพระโขนง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมวินัยด้านการออมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออม การจัดทำข้อมูลประชาชนผู้รับบริการตรวจสุขภาพการเงิน

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเป็นการดำเนินการซึ่งประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการเชื่อมโยงให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ ข้อมูล และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมทุกประเภทได้อย่างสะดวก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สำนักงานเขตในการให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม และประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ณ ชุมชชนในพื้นที่เขตพระโขนง 2. จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม และประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระโขนง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-10)

10.00

10/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-08)

75.00

08/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขต ได้แก่ โรงเรียนพูนสิน, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, โรงเรียนบางจาก และโรงเรียนวัดธรรมมงคลจำนวน 8 ครั้ง ๆ ละ 100 คน ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรมในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7 จัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 8 จัดกิจกรรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-12)

30.00

12/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-03)

10.00

3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3550

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3550

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **