ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50100000-3552

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวจรัสพร สีด้วง โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดตั้งบ้านหนังสือให้กับสำนักงานเขตต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอและทันกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำนักงานเขตพระโขนงได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการให้บริการของบ้านหนังสือทั้ง ๔ แห่ง เพราะบ้านหนังสือเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่จะนำพาให้เด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความสามารถทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่มีความต่อเนื่องตลอดมา ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนงมีใจรักในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ ข่าวสารบ้านเมือง ด้านกิจกรรมนันทนาการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2 เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด 4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 5 เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 6 เพื่อสนับสนุนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่เขตพระโขนงให้เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 3 บ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 55 คน/ครั้ง/บ้าน รวมทั้งสิ้น 990 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-10)

10.00

10/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-08)

75.00

08/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมครั้งต่อไปวันที่ 24 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-13)

30.00

1/13/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-03)

10.00

3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **