ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50100000-3553

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเตชนิธิ สุขสบาย โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรหนาแน่น ในกลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วยเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่บางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่างๆ มากมาย จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านที่เน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และจัดบริการโดยเน้นคนเป็นหลักในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด กลุ่มเป้าหมายของคนทุกกลุ่มต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม และเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้สะดวกขึ้น มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เพราะจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่น่าจะนำมาเผยแพร่ให้สังคมและคนรุ่นหลังได้รับรู้และร่วมภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำคุณประโยชน์ต่อสังคม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบทอดผลงานที่สร้างสรรค์ของผู้สูงอายุให้คงอยู่ตลอดไป

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 2 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ผลงานการประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ 3 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 5 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของเขตพระโขนง และเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผลงานของผู้สูงอายุและรวบรวมสู่ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความสามารถตามประเภทสาขาเกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษา วรรณกรรม และอื่นๆ 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-10)

100.00

10/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-08)

100.00

08/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-28)

100.00

28/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-02-22)

100.00

2/22/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-13)

30.00

1/13/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-03)

10.00

3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3553

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3553

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **