ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50100000-3554

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นายสุรเดช สนกรุด โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬา ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและการปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีข้อควรปรับปรุงในเรื่องความเพียงพอในการให้บริการ เช่น อุปกรณ์กีฬา จำนวนลานกีฬาและจำนวนอาสาสมัครลานกีฬาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา เช่น ห้องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตต่าง ๆ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครประจำลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 เพื่อช่วยในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านลานกีฬา ดังนี้ ๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬา ให้มีการเพิ่มจำนวนลานกีฬาในพื้นที่เขตพระโขนง ซึ่งการเพิ่มจำนวนลานกีฬาจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานลานกีฬาที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๓. การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาในลานกีฬาซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจในด้านการกีฬาและรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสโมสรกีฬาเขต เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรม ด้านการกีฬา นันทนาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านการกีฬาในลานกีฬา ๔. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านลานกีฬาอย่างต่อเนื่อง

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว เพื่อการจัดระเบียบ และสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ ๒. เพื่อประสานการดำเนินงานด้านลานกีฬากับชุมชน สำนักงานเขต และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อดูแลรักษาและให้บริการเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้ใช้บริการ รายงานด้านความต้องการอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งรายงานสถิติผู้ใช้บริการลานกีฬาต่อสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 3. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสโมสรกีฬาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

๑ จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 อัตรา ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาพระโขนง ๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-10)

85.00

10/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-08)

75.00

08/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-13)

30.00

1/13/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-03)

10.00

3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3554

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3554

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **