ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50100000-3558

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอดิศักดิ์ อามาตย์เสนา โทร. 6523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการเพิ่มของประชาชน ซึ่งในพื้นที่เขตพระโขนง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทำหน้าที่บริการจัดเก็บ แต่ในบางพื้นที่ของชุมชน รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้โดยตรง ต้องทำการชักลากมูลฝอยออกมาทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บ มีมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนจึงได้จัดทำ ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตพระโขนง) กับชุมชนในการมีส่วมร่วมรักษาความสะอาดโดยการว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สำนักงานเขตพระโขนงสามารถจัดเก็บได้สะดวกและรวดเร็ว โดยค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยสำนักงานเขตพระโขนงจะจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ถนน ซอย และที่ว่างของชุมชน

50100600/50100600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดและการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน 2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เพ่ื่อให้ชุมชนสะอาด เรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บได้และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากการดำเนิการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 2. ดำเนินการในชุมชนเป้าหมายต่อจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนเชลียง 5, ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5, ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม และชุมชนข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจาก 3. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปบริการจัดเก็บไม่ได้มีส่วนช่วยกันทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างสาธารณะในชุมชน โดยให้มีการแยกขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะพิษ เพื่อนำมารวมที่จุดรวมมูลฝอยให้รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าไปบริการจัดเก็บให้ได้ 4. เพื่อให้ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง รวม 4 ชุมชน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 40 ตัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสามัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินจ่ายค่าตอบแทนอาสามัครชักลากมูลฝอย ในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสามัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินจ่ายค่าตอบแทนอาสามัครชักลากมูลฝอย ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสามัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินจ่ายค่าตอบแทนอาสามัครชักลากมูลฝอย ในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสามัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินจ่ายค่าตอบแทนอาสามัครชักลากมูลฝอย ในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-28)

55.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่อาสามัครชักลากมูลฝอยเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินจ่ายค่าตอบแทนอาสามัครชักลากมูลฝอย ในเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนที่รถขยะไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นประจำทุกเดือน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท เป็นที่เรียนร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเตรียมตั้งเบิกค่าใช้จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-30)

25.00

1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-28)

15.00

28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคนทำความสะอาดถนน ซอย และที่ว่างในชุมชนที่ต้องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ทราบแนวทางดำเนินการและให้ตรวจวัดมูลฝอยก่อนดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในการกำหนดวิธีการแผนงาน และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:มอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตาม ประเมินและรายงาน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3558

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3558

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-2004

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
34.24

0 / 0
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **