ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50100000-3579

สำนักงานเขตพระโขนง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมัน โหมดแหละหมัน โทร. 6538

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตพระโขนง มีหน้าที่ในการกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 34 และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 32 ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านมหานครกะทัดรัด กลยุทธ์พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมือง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยกรุงเทพมหานครกำหนดให้ทุกหน่วยงานลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ครบร้อยละ 100 ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว

50100200/50100200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรู้ตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้ออกเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตพระโขนง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ค้นหาบ้านเลขที่ต่างๆ ในพื้นที่เขต 3. เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกับการพัฒนาเมือง ตามผังเมืองรวม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาคมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ปีงบประมาณ 2564 ได้ครบร้อยละ 100 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) บนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : เดือนกันยายน 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามแบบใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 5 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : : เดือนมิถุนายน 2564 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเท ศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเท ศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 12 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

2/25/2021 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 12 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-27)

35.00

1/27/2021 : เดือนมกราคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 5 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯ ได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-28)

24.00

12/28/2020 : เดือนธันวาคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 คำร้อง แล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯ ได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-04)

8.00

4/11/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ...และจัดทำโครงการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563 เตรียมเอกสารและคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 คำร้องแล้วนำข้อมูลตามใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในแผนที่ระบบสารวนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร(Bangkok GIS) สามารถลงจุดฯได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3579

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3579

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0958

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **