ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการนำระบบสารสนเทศ (GIS)มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย : 50120000-3748

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุดถนอม สรรพสอน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยสำนักผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ สำนักงานเขตบางเขนได้นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

50120600/50120600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมขยะ

เป้าหมายของโครงการ

นำระบบสารสนเทศจากสำนักผังเมืองมาใช้ในการบริหารจัดการ 1 ฝ่าย (1 ระบบ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 55 หลัง รวมเป็นเงิน 2,240.-บาท) ประชาชนขอบ้านเลขที่แต่ยังไม่เข้าพักอาศัย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/256 : ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 26 ราย ฝ่ายทะเบียน มีขอบ้านเลขที่ และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 29 ราย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 10 ราย เป็นเงิน 580.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน - ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 11 ราย 240 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 22 ราย ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนว 25 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย จำนวน 15 ราย 600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/5/2563 : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 6 ราย ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 27 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 6 ราย รวม 120 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 53 ราย ฝ่ายทะเบียน มีผู้ขอบ้านเลขที่ และเลขหมายประจำบ้าน จำนว 18 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยได้ 5 ราย เป็นเงิน 220 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จำนวน 60 ราย ฝ่ายทะเบียน มีผู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 28 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้ 2 ราย เป็นเงิน 120 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 24 ราย ฝ่ายทะเบียน มีผูู้ขอบ้านเลขที่และเลขหมายประจำบ้าน จำนวน 33 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ได้จำนวน 1 ราย 40 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิคประกอบกับบ้านเลขที่ที่เกิดใหม่ประชาชนยังไม่เข้าพักอาศัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/256 ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่ และหมายเลขประจำบ้าน จำนว 31 ราย ฝ่ายโยธา ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคา จำนวน 31 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยบ้านเลขที่ที่เกิดใหม่ ได้ 5 ราย 340 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 :ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 29 ราย ฝ่ายทะเบียน ผู้ขอบ้านเลขที่ประจำเดือน จำนวน 37 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 33 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 37 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : วางแผนเตรียมการดำเนินการและซักซ้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้รับการแจ้งจากฝ่ายโยธา มีการขออนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 56 ราย ฝ่ายทะเบียน มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนว 24 ราย ส่วนฝ่ายรักษาฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมความสัมพันธ์ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างและการออกเลขที่บ้าน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน จัดส่งข้อมูลการระบบให้ฝ่ายรักษาฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0921

ตัวชี้วัด : (เจรจาตกลง) 10. (2)นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน จำนวน 1 ฝ่าย

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **