ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร : 50140000-3604

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ โทร.02 326-9013 หรือ 6874

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

50140600/50140600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

รายงาน 4 ครั้ง/ปี ,ครั้งละ 3 แห่ง (รวม 12 แห่ง/ปี)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : - พื้นที่เกษตรกรรมตรงข้ามซอยร่มเกล้า 27 จำนวน 80 ไร่ 3 งาน 62.25 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-30)

68.00

30/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว - พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซอยร่มเกล้า 1 พื้นที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 57 ตรว. - พื้นที่รกร้างถนนร่มเกล้า 1 ข้างบริษัท พีพีวอเตอร์ พื้นที่จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 85 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างทางถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้า พื้นที่จำนวน 37 ไร่ 2 งาน 24 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างปั๊ม คาลเท็ก พื้นที่จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 19.14 ตรว. - พื้นที่รกร้างตรงข้ามวัดลานบุญ พื้นที่จำนวน 4 ไร่ 38.14 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างซอยลาดกระบัง 16 พื้นที่จำนวน 13 ไร่ 1 งาน 87.27 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว - พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซอยร่มเกล้า 1 พื้นที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 57 ตรว. - พื้นที่รกร้างถนนร่มเกล้า 1 ข้างบริษัท พีพีวอเตอร์ พื้นที่จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 85 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างทางถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้า พื้นที่จำนวน 37 ไร่ 2 งาน 24 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างปั๊ม คาลเท็ก พื้นที่จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 19.14 ตรว. - พื้นที่รกร้างตรงข้ามวัดลานบุญ พื้นที่จำนวน 4 ไร่ 38.14 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างซอยลาดกระบัง 16 พื้นที่จำนวน 13 ไร่ 1 งาน 87.27 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-30)

32.00

30/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว - พื้นที่รกร้างข้างคลังสินค้าไดโซ๊ะ พื้นที่จำนวน 58 ไร่ 14 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างโกดังนิ่มเอ็กเพรส พื้นที่จำนวน 86 ไร่ 65 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างซอยสมร พื้นที่จำนวน 23 ไร่ 1 งาน 10 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างซอยพัฒนาชนบทรีสอร์ท พื้นที่จำนวน 35 ไร่ - พื้นที่เกษตรกรรมข้างร้านลาบเป็ดยโสธร พื้นที่จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 73 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : - พื้นที่รกร้างข้างคลังสินค้าไดโซ๊ะ พื้นที่จำนวน 58 ไร่ 14 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างโกดังนิ่มเอ็กเพรส พื้นที่จำนวน 86 ไร่ 65 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างซอยสมร พื้นที่จำนวน 23 ไร่ 1 งาน 10 ตรว. - พื้นที่รกร้างข้างซอยพัฒนาชนบทรีสอร์ท พื้นที่จำนวน 35 ไร่ - พื้นที่เกษตรกรรมข้างร้านลาบเป็ดยโสธร พื้นที่จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 73 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-11-30)

0.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3604

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3604

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **