ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50140000-3614

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.รฐานิษฐ์ กงแก้ว 02 3269015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตลาดกระบัง มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น และจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี ตลอดจนต้องได้รับทราบนโยบายทางด้านการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมามีครูขอลาออกจากราชการ โยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู รวมทั้งได้มีการบรรจุข้าราชการใหม่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาข้าราชการครูในสังกัดประจำปีการศึกษา ๒๕60 ขึ้น

50140700/50140700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับทราบนโยบายทางการศึกษา จากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร และสนองตอบได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 790 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-30)

10.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-29)

10.00

29/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/07/2564 : ชะลอโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : ระหว่างการหารือหาข้อสรุปในการดำเนินการตามโครงการในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-29)

65.00

29/05/2564 : เตรียมความพร้อมตามกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : กำหนดการประชุม วันที่ 15 พค. 2564 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : ดำเนินการติดต่อสถานที่การจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : ประชุมกำหนดวัน และคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมครู

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : แจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดเตรียมคณะทำงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3614

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3614

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **