ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50140000-3637

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.วิรัตน์ วัฒนานคร โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการกำกับนโยบายการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นมหานคร น่าอยู่ยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเป็นมหานคร แห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ต้องดำเนินการโดยนำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มาแปลงสู่ภาคปฏิบัติจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ในยุทธศาสตร์หลักที่ 4 การพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตลาดกระบัง ได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อไป

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ในพื้นที่เขตลาดกระบัง

เป้าหมายของโครงการ

จ้างบุคลากรเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้แก่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 46,550 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 1,148 บาท รวมเป็นเงิน 47,698 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 46,550 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 2,328 บาท รวมเป็นเงิน 48,878 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-30)

88.00

30/08/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 45,888 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 1,148 บาท รวมเป็นเงิน 47,036 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 46,550 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 1,164 บาท รวมเป็นเงิน 47,714 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-28)

72.00

28/06/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 3 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 30,226 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 1,512 บาท รวมเป็นเงิน 31,738 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-27)

64.00

27/05/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 43,902 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 2,196 บาท รวมเป็นเงิน 46,098 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-30)

56.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 3 คน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 32,874 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 986 บาท รวมเป็นเงิน 33,860 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 44,564 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 1,338 บาท รวมเป็นเงิน 45,902 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 3 คน ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 30,888 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 928 บาท รวมเป็นเงิน 31,816 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 45,226 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 2,262 บาท รวมเป็นเงิน 47,488 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 44,564 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 892 บาท รวมเป็นเงิน 45,456 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 46,550 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 932 บาท รวมเป็นเงิน 47,482 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 :จัดทำโครงการและขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3637

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3637

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **