ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50140000-3642

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภกิจ จรูญสิริเศรษฐ์ โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกรรมการชุมชน เนื่องจากกรรมการชุมชนมีฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนในชุมชน ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนของตน ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจะมีประสิทธิภาพ ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่านในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ตระหนักึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 65 ชุมชน

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงนของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 65 ชุมชน ๆ ละ 5,000 - 10,000 บาท ตามขนาดของชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 54 ชุมชน ยอดเงิน 374,161 บาท - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 55 ชุมชน ยอดเงิน 384,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-30)

88.00

30/08/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 49 ชุมชน ยอดเงิน 340,597 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 47 ชุมชน ยอดเงิน 332,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-28)

72.00

28/06/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 47 ชุมชน ยอดเงิน 324,173 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-27)

64.00

27/05/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 43 ชุมชน ยอดเงิน 307,450 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-30)

56.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 42 ชุมชน ยอดเงิน 298,999 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 48 ชุมชน ยอดเงิน 343,470 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 48 ชุมชน ยอดเงิน 340,937 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 50 ชุมชน ยอดเงิน 354,994 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 54 ชุมชน ยอดเงิน 381,321 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 52 ชุมชน ยอดเงิน 366,714 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3642

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3642

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **