ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ : 50140000-3644

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางณตรีรัตน์ พรหมเดช โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากสถาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจะบัน ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องประสบปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตลอดถึงแม่บ้าน ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะดำเนินการฝึกอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย ระยะเวลาอบรมสั้นลงทุนต่ำ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้แะทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้แก่แม่บ้านผู้ว่างงานและชาวชุมชน ซึ่งสอดคล้องแนวทางในการดำรงชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 จะทำให้ชาวชุมชนสามารถยืนหยัด ต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและเพิ่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อให้แม่บ้าน เยาวชน ผู้ว่างงานและชาวชุมชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชน แม่บ้านและประชาชนทั่วไป เวลา 09.00 - 15.00 น. จำนวน 15 หลักสูตร หลักสูตรละ 15 - 20 คน สาขาอาชีพที่เปิดอบรม ดังนี้ - ช่างเสริมสวย หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน - ช่างตัดผมชาย หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน - ช่างตัดเย็บเสือผ้าสตรี หลักสูตร 160 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 32 วัน - อาหารนานาชาติ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - เบเกอรี่ หลักสูตร 470 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - อาหารว่าง อาหารจานเดียว หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - ขนมไทย-แปรรูปอาหาร หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - สิ่งประดิษฐ์จากผ้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 8 วัน - ศิลปประดิษฐ์จากของเหลือใช้ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - การผลิตสารเคมีใช้ในครัวเรือน หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - ประดิษฐ์เครื่องประดับ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - การเพ้นท์ผ้าบาติก-มัดย้อม หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 6 วัน - ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 60 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น จำนวน 10 วัน - การเพาะเห็ดเพื่อการค้า หลักสูตร 10 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จำนวน 4 วัน - การปลูกพืชผักปลอดภัย หลักสูตร 5 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 14 วัน จำนวน 25 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-28)

10.00

28/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-30)

10.00

30/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-29)

10.00

29/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-27)

10.00

27/05/2564 : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-30)

10.00

30/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-03-31)

0.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-01-30)

0.00

2021-1-30 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-12-29)

0.00

2020-12-29 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-11-30)

0.00

2020-11-30 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-10-31)

0.00

2020-10-31 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3644

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3644

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **