ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร : 50140000-3647

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวสุกานดา จันทร์ปรุงตน / 0 2326 6288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้นำผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดตั้งธนาคารสมองตามมติคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นโดยมอบให้ทุกกระทรวง/ทบวง สำรวจทรัพยากรบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุ แต่ยังมีสุขภาพดี มีความรู้ ความสามารถ ในการประดิษฐ์ คิดค้น การวิจัย หรือการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมและความสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตลาดกระบัง ตระหนักในภารกิจต่างๆ ตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งนโยบายสำคัญมากมายโดยเฉพาะเรื่องธนาคารสมองมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่มีความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโส ผู้เกษียณอายุแล้วที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาแล้วมากมายสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุได้เป็นอย่างดี จึงจัดทำโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุธนาคารสมองเขตลาดกระบัง

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มประเภทต่างๆ ของวุฒิอาสาธนาคารสมองเขตลาดกระบังให้เป็น ศูนย์รวมทรัพยากรบุคคลเป็นทุนสังคม 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของธนาคารสมองเขตลาดกระบังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การเผยแพร่ภูมิปัญญา อนุรักษ์ สืบทอดผลงานผู้สูงอายุที่ดีต่อท้องถิ่น เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (แบบไป-กลับ ๑ วัน) จำนวน 35 คน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-28)

10.00

28/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จึงยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-30)

10.00

30/08/2564 : ขอยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสุูงสุดและเข้มงวด และต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสุูงสุดและเข้มงวด และต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-28)

72.00

28/06/2564 : - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-27)

55.00

27/05/2564 : เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

- ชะลอการจัดซื้อวัสดุเนื่องจากเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

- เตรียมดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

ประชุมเตรียมดำเนินการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

ประชุมหารือหัวหน้าฝ่าย กำหนดกิจกรรม เผยแพร่ภูมิปัญญาและคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
: ดำเนินการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3647

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3647

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **