ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน : 50160000-3209

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเบญจมาศ เต็งรำพึง (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโีครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บรืหาร กรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อให้ด้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน และเตรียมความพร้อม กับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและ ประเทศ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม ให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนในภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาจีนของนักเรียนมีความต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาภาษาจีน โรงเรียนกันตทาราราม พิจรราแล้วเห็นสมควร ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 17 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 2. ด้านคุณภาพนักเรียนในสังกัดสนำักงานเขตธนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-24)

60.00

24/08/2564 : โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่สำนักการศึกษากำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-27)

60.00

27/07/2564 : สำนักการศึกษาเวียนแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอก ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 : รอแนวทางจากสำนักการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของบุคคลภายนอก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : ส่งสรุปผลการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2563 ไปยังสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-29)

60.00

29/03/2564 : จัดการเรียนการสอนชดเชยหลังเปิดเรียน 1 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-23)

10.00

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนจัดการเรียนการสอนชดเชยหลังเปิดเรียน 1 ก.พ. 64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

27/01/2564 : ชะลอเนื่องจากปิดสถานศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-25)

10.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ได้รับจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการและเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **