ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50160000-3212

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางนัชชา กู่โบราณ (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือและยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากวิชาลูกเสือและยุวกาชาดมีการพัฒนาขึ้นทั้งในด้านหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือ และ ยุวกาชาดยังอำนวยประโยชน์ต่อกลุ่มกองลูกเสือโรงเรียนและยุวกาชาดโรงเรียนและสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ลูกเสือยุวกาชาดจะต้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกันประกอบกับกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายที่จะปลูกฝังความมีระเบียบวินัยแก่เยาวชนโดยใช้กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตธนบุรี จำนวน 1 รุ่น เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดมีทักษะ มีความรู้ความสามารถและเสริมสร้างกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ให้พัฒนายิ่งขึ้น นอกจากลูกเสือและยุวกาชาดจะได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีแล้ว ยังสามารถปฏิบัติภารกิจเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาอีกด้วย และยังสามารถนำความรู้ ความสามารถไปช่วยตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพให้ลูกเสือและยุวกาชาดมีลักษณะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2. เพื่อให้การปฏิบัติและถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด มีความรู้ ความสามารถและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนากิจกรรมลูกเสือในกองลูกเสือ และกิจกรรมยุวกาชาดในกองยุวกาชาด ตลอดจนช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดของตน 4. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ รู้จักเสียสละ อดทน มีความเข้มแข็ง และรู้จักแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 5. เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่นายหมู่ลูกเสือที่ดีอย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

1. ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการฝึกอบรม จะมีความสามารถพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดในกลุ่ม หรือลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนของตนเองได้ต่อไป 2. ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-27)

10.00

27/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-24)

10.00

24/08/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-26)

10.00

26/07/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 : ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : ปรับแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 เพื่อดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปิดสถานที่ตามประกาศ กทม. เช่น ลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม หรือการแบ่งรุ่นอบรม เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 : วางแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-23)

10.00

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดวันจัดกิจกรรมใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

27/01/2564 : วางแผนดำเนินการช่วงเดือนมีนาคม 2564 และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : ประชุมวางแผนจัดหาสถานที่เข้าค่ายพักแรม และวางแผนค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ได้รับจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการและเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3212

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3212

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **