ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50160000-3213

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกุลิสรา วงศ์สมอ (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวิชาการ และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ครู อาจารย์ ซึ่งมีหน้าที่จัดประมวลประสบการณ์ให้เกิดแก่นักเรียน จึงควรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์ และสภาพสังคม รูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือ การพัฒนาข้าราชการครู โดยการประชุมสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการครูมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนรับรู้แนวนโยบายของผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แล้วนำไปปรับปรุงการเรียน การสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสัมมนายังจะเป็นการส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ฝ่ายการศึกษาตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการประชุมสัมมนาครู ในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับแนวความคิดและแนวทางการเรียนการสอนใหม่ 4. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการศึกษาอันนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมสัมมนา จำนวน 288 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ด้านคุณภาพ ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-27)

10.00

27/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-24)

10.00

24/08/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-26)

10.00

26/07/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 : ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : พิจารณาปรับแผนการประชุมรูปแบบ online ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปิดสถานที่ตามประกาศ กทม. เช่น ลดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม หรือการอบรมผ่านระบบ conference เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 : วางแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-23)

5.00

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดกิจกรรมใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-27)

5.00

27/01/2564 : วางแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : จัดหาข้อมูลและเตรียมวางแผนดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการและเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **