ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50160000-3215

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพรทิพย์ สวาวสุ(5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การบริโภคอาหารในปัจจุบัน นับได้ว่าต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากสรพิษ ซึ่งเจือปนอยู่กับอาหาร ประเภทผักมากขึ้น สาเหตุจากเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการอาหารจึงเพิ่มขึ้นตามตัว ผู้ผลิตคือเกษตรกรจึงต้องเพิ่มปริม่าณการผลิตในขณะที่พื้นที่ยังเท่าเดิม เกษตรกร จึงต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มปุ๋ยและสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูำพ้ืชเพิ่มตาม เป็นปัจจัยให้เกิดการตกค้างของสารเคมีทั้งจาก ในดินและผลผลิตทางการเกษตร โดยผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับสารเคมีที่ตกค้างมากับผลผลิตโดยไม่ได้ตั้งใจ กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายคัดเลือกโรงเรียนที่มีพื้นที่พอเพียงและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรในโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการผักดีไม่มีสารพิษ-ธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการเลือกการบริโภคที่มีคุณภาพจากการได้ฝึกปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการเรียน และนำผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ส่วนผลผลิตที่เหลือนำไปขายให้กับนักเรียนครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้เป็นทางเลือกการบริโภคอาหารที่ดีไม่มีสารพิษอีกทางหนึ่ง โรงเรียนวัดบางสะแกในเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมโครงการผักดีไม่มีสารพิษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 และในปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาล โดยไม่ใช้ปุ็ยเคมีหรือสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ได้นำพืชผักที่เป็นผลผลิตมา ใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นระยะ ๆ ส่วนที่เหลือได้นำไปจัดจำหน่ายกับครู บุคลากร ในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเองได้

เป้าหมายของโครงการ

1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดบางสะแกในมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรม 2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พึ่งพาตนเองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-24)

100.00

24/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-26)

100.00

26/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-28)

100.00

28/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-27)

100.00

27/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-28)

100.00

28/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-29)

100.00

29/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-27)

100.00

27/01/2564 : เบิกจ่ายและดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : จัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ได้รับจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการและเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3215

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3215

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **