ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50160000-3216

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกุลิสรา วงศ์สมอ (5627-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพหมานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตธนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักการศึกษา

50160700/50160700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อทราบปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าวัสดุในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน/สื่อการเรียนการสอน 4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 ผู้บริหารและข้าราชการครูทุกคนของทุกโรงเรียน จำนวน 278 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 1.2 ผู้บริหารและข้าราชการครูทุกคนของทุกโรงเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 1.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ๑๗ โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน/ สื่อการเรียนการสอน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 โรงเรียนทั้ง ๑๗ โรงเรียนสามารถนำผลการสัมมนาไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 2.2 หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ของทุกโรงเรียนได้รับการตรวจสอบทบทวนให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 2.3 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน/สื่อการเรียนการสอน 2.4 โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-27)

10.00

27/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-24)

10.00

24/08/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-26)

10.00

26/07/2564 : ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 : ชะลอเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ใช้สถานที่ร่วมกันและมีความเสี่ยงติดเชื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-27)

10.00

27/05/2564 : ชะลอโครงการตามสถานการณ์ COVID-19 และอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-28)

10.00

28/04/2564 : ชะลอโครงการ สอดคล้องกับการปิดสถานที่ตามประกาศ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-29)

10.00

29/03/2564 : เฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-23)

10.00

2/23/2021 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... โรงเรียนเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่มีการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

27/01/2564 : เฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-25)

5.00

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาแจ้งชะลอกิจกรรมว่ายน้ำ ช่วงเดือนธันวาคม 2563 สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : ได้รับจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 จำนวน 200,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการและเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3216

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3216

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **