ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50160000-3220

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้ระบุให้มีการพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีพลังสำหรับการพัฒนาด้วยตนเอง เปิดโอกาสและให้อำนาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในชุมชน ตามกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ฉะนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20ปี ระยะที่2 (พ.ศ.2561-2565) สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้สามารถใช้งบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของชุมชนได้ด้วยตนเองและตรงตามเป้าหมายเป็นการช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเกิดจากเบื้องล่าง (BOTTOM UP) โดยประชาชน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาในด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ อนามัยและคุณภาพชีวิต - คณะกรรมการชุมชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในการเป็นผู้บริหารงานและจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน - คณะกรรมการชุมชนสามารถกำหนดแนวทางและการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

- เชิงปริมาณ ให้ชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรีซึ่งจัดตั้งตามประกาศกรุงเทพมหานคร จำนวน 43 ชุมชน สามารถเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลังคาเรือน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000 บาทต่อเดือน มี 15 ชุมชน 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201-500 หลังคาเรือน เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500 บาทต่อเดือน มี 21 ชุมชน 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังคาเรือนขึ้นไปเบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000 บาทต่อเดือน มี 7 ชุมชน - เชิงคุณภาพ กรรมการชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 33 ชุมชน เป็นเงิน 229,498.- บาท, เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกันยายน 2564 จำนวน 32 ชุมชน เป็นเงิน 222,336.- บาท รวมเป็นเงิน 451,834.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 34 ชุมชน เป็นเงิน 235,356.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 20 ชุมชน เป็นเงิน 137,189.72 บาท, เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 32 ชุมชน เป็นเงิน 221,996 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359,185.72 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-23)

75.00

23/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 128,112.98 บาท, เดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 ชุมชน เป็นเงิน 10,259.25 บาท, เดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 15 ชุมชน เป็นเงิน 96,691.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,063.98 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-24)

67.00

24/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 26 ชุมชน เป็นเงิน 165,859.93 บาท, เดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 14 ชุมชน เป็นเงิน 82,740.72 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,600.65 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-22)

58.00

22/04/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 20 ชุมชน เป็นเงิน 137,467 บาท, เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 ชุมชน เป็นเงิน 4,092.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,559.36 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 2) จำนวน 18 ชุมชน เป็นเงิน 111,709.81 บาท, เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 10 ชุมชน เป็นเงิน 51,300.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,010.02 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 23 ชุมชน เป็นเงิน 152,786.61 บาท, เดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 68,837.73 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,624.34 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 19 ชุมชน เป็นเงิน 121,380.10 บาท, เดือนพฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 17 ชุมชน เป็นเงิน 112,419.21 บาท, เดือนธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 11 ชุมชน เป็นเงิน 68,745.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,544.63 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 2) จำนวน 6 ชุมชน เป็นเงิน 28,597.22 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 30 ชุมชน เป็นเงิน 210,987.83 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : เตรียมเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3220

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3220

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **