ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50160000-3222

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวรวุฒิ โทไข่ษร 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุและที่ทรงภูมิปัญญามากขึ้น ภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ รวมเป็นองค์ความรู้ที่เก็บเกี่ยวสะสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูกหลาน เกิดเป็นวีถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชน สังคมไทยสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด เห็นควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกันโดยการสาธิต ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของชำร่วยต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากชมรมที่ทรงภูมิปัญญา ในเขตธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม ต่อยอดอาชีพอันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลธนาคารสมองของเขตธนบุรี ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา ฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของชำร่วยเพิ่มขึ้น - เพื่อให้ผู้สูงอายุและที่เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน - เพื่อรวมรวมผลงานอันทรงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ทรงภูมิปัญญาไว้เผยแพร่ - เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขตและสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลัง

เป้าหมายของโครงการ

- เชิงปริมาณ จัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่นด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆในเขตธนบุรีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆด้วยมือตนเอง - เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมภายในชมรมและชุมชน ของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการและเกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์ตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ สู่สังคมได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุตามโครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-23)

75.00

23/06/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-24)

67.00

24/05/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-22)

58.00

22/04/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ โดยจัดให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น ด้านการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการประดิษฐ์ ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ได้มาสาธิตขั้นตอน และวิธีการทำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุจากชมรมและชุมชนต่างๆ ในเขตธนบุรี ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมเป็น 70 คน ได้มีการถ่ายทอดโดยฝึกประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประดิษฐ์ตกแต่งของชำร่วยต่างๆ ด้วยมือตนเอง (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3222

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3222

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **