ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50160000-3223

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ชลดา พิลาวัลย์ 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งหวังในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครโดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้กําหนดให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้นในทุกพื้นที่สํานักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร โดยมีภารกิจที่สําคัญในการเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประชาชนในท้องถิ่นและเผยแพร่สู่ประชาชนที่สนใจ สํานักงานเขตธนบุรีโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทําโครงการค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรี ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจําเขต โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสําหรับนักท่องเที่ยว และที่ผู้ที่สนใจสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลข่าวสารอื่น ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและด้านการท่องเที่ยวต่อไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรี ให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน อันเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในพื้นที่ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้และเป็นมหานครแห่งความสุข - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตธนบุรีให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญาของประชาชนในชุมชน - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชนในการร่วมบริหารจัดการ อันเป็นการสร้างพลวัตรในการดําเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตธนบุรี มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 10,128.85 บาท, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 8,622.72 บาท รวมเป็นเงิน 18,751.57

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 17075.28 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 16,364 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-23)

75.00

23/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 17,374.14 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-24)

67.00

24/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 17,141 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-22)

58.00

22/04/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 16,226.34 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 15,501.16 บาท และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,501.16 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 17,752 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ และค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 17,579.88 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 15,523 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 17,590.50 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : จัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี จำนวน 2 อัตรา เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3223

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3223

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **