ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50160000-3224

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากหน้าที่ความรับผิดชอบและงานนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคงในชีวิตรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ พร้อมทั้งน้อมนำนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ในด้านการพึ่งตนเอง ทำให้ต้องมีการจัดจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ในการสนับสนุนการทำงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และการปฏิบัติการตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม - เพื่อให้แผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และช่วยปฏิบัติงานตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 45,339 บาท, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 48,878 บาท รวมเป็นเงิน 94,217 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 46,018 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 39,232 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-23)

75.00

23/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 39,494 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-24)

67.00

24/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 46,098 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-22)

58.00

22/04/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 49,310 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 45,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 47,946 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 47,488 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 46,130 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 46,469 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : จัดทำคำสั่งจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3224

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3224

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **