ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50160000-3227

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุจรรยา เวสสุวรรณ 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปี 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอปรับแก้ไขหลักพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดให้มีและดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขต และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจัดตั้งและดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นหน่วยงานที่มี หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็ก เยาวชนเขตให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชน การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมถึงการนำความรู้ ความสามารถของเยาวชนที่ได้ทำกิจกรรมกลุ่มในครั้งนี้มาพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพโดยการค้นหาความเป็นผู้นำ และความถนัดของเด็ก และเยาวชนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการรวมกลุ่ม การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของสภาเด็กและเยาวชนเขต - เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการศึกษาดูงานเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบ ในเชิงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 2. จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือน จำนวน 6 ครั้ง ๆ ละ 20 คน 3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด จำนวน 1 วันแก่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตจำนวน 40 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน รวม 45 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 5,904 บาท, เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 7,560 บาท รวมเป็นเงิน 13,464 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครมีจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละวัน การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนฯ มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ในกลุ่มเยาวชนได้ สำนักงานเขตธนบุรีจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนฯ ในปีงบประมาณ 2564

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 7,380 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เป็นเงิน 7,380 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-23)

75.00

23/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 7,560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-24)

67.00

24/05/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 7,560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-22)

58.00

22/04/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 7,416 บาท, จัดการประชุมสภาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นเงิน 1,500 บาท เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,916 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-19)

50.00

19/03/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 7,416 บาท, จัดการประชุมสภาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นเงิน 1,500 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็ดและเยาวชนเขต ประจำเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 7,416 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็ดและเยาวชนเขต ประจำเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี เพื่อปฏิบัติงานแทนคนเดิมที่ลาออก เรียบร้อยแล้ว เตรียมเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-23)

17.00

23/11/2563 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 7,344 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3227

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3227

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **