ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50160000-3229

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.ศุภนุช เทียนขาว 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ต้องยอมรับกันว่าเด็กและเยาวชนไทย หากวัดเรื่องระดับการศึกษานั้น ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศต่างๆ ในแถบเอเซียอยู่หลายประเทศ จึงควรตระหนักและให้ความสำคัญต่่อการศึกษาตั้งแต่เตรียมความพร้อมก่อน เด็กวัยนี้จะมีการสนใจแต่เป็นช่วงสั้นๆ สนใจสิ่งแวดล้อม หากการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านต่างๆ เป็นการเข้าสูระบบโรงเรียน เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงตกผลึกทางการศึกษา เด็กจะมีการพัฒนาที่ดีในการเรียนรู้ได้มากขึ้น ปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้เป็นรากฐานการศึกษาจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึงสภาพปัจจุบันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน จึงต้องนำเด็กมาใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ซึ่งจากผลการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตธนบุรี มีความจำเป็นต้องปรับปรุงการเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ดีขึ้นทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อให้เด็กได้รับความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเด็กเล็กให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ ในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี เพื่อยกระดับพื้นฐานด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3229

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3229

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **