ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50160000-3231

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฏฐรี เพชรน้อย 5617

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่กรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งการกระจายสินค้า แหล่งวัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีอยู่หลากหลายช่องทาง ส่งผลให้แหล่งจำหน่ายอาหารก่อนถึงมือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครยังคงพบความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ในวัตถุดิบอาหาร และยังคงพบปัญหาการเกิดพิษภัยในอาหารทั้งการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือการนําสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีการใช้ในปริมาณที่สูง สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดจิตสำนึกและความร่วมมือของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

50160400/50160400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ 2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง อาหาร และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัยให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 2.4 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือ ของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัยเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึก ร่วมมือและตระหนักในเรื่องอาหารที่สะอาดปลอดภัย 2.5 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-27)

100.00

27/08/2564 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2.จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตามแผนการดำเนินการ ยกเว้นกิจกรรมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ได้เบิกและคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบการอาหารปิดชั่วคราวจำนวนมาก และไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น ประชุมได้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบการอาหารปิดชั่วคราวจำนวนมาก และไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น ประชุมได้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2021-07-27)

97.00

27/07/2564 : ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการอาหารปิดประกอบการชั่วคราว จึงไม่สามารถตรวจตามแผนได้ อีกทั้งสถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-28)

95.00

28/06/2564 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2.เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 3,180 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-25)

90.00

25/05/2564 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2.เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 3,000 บาท 3.เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร เดือนเมษายน 2564 จำนวน 7,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-26)

80.00

26/04/2564 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2.เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 3,600 บาท 3.เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 16,000 บาท 4.จัดกิจกรรมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยจัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 พร้อมเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,500 บาท และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม 990 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-25)

55.00

25/03/2564 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2.สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยการจัดนิทรรศการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการให้กับโรงเรียน เป็นเงิน 5,984 บาท 3.เบิกค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร จำนวน 18,500 บาท 4.เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการล้างตลาด ซึ่งจะจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ในวันที่ 23 มี.ค.64 เป็นเงิน 12,460 บาท 5.เบิกค่าเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 เป็นเงิน 2,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 3,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 4,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : 1.ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร และตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร 2. เบิกค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น หาสารปนเปื้อน เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 4,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและตรวจตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยตรวจสถานประกอบการอาหาร พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง และผู้สัมผัสอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน เชื้อโรค และสารพิษในอาหารและน้ำในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า มินิมาร์ท และโรงอาหารในโรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารตามแผน พร้อมจัดซื้อตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา และให้ความรู้ แนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบปรุง และผู้สัมผัสอาหาร
:55%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ดังนี้ -จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง -สนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยการจัดนิทรรศการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6502

ตัวชี้วัด : กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **