ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50160000-3238

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรรณา ทวีกสิกรรม เบอร์โทรติดต่อ 081 701 8106

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

50160600/50160600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษ

เป้าหมายของโครงการ

1. ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขต และรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2. ปลูกซ่อมต้นไม้สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพุทธ 3. ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างริมทางรถไฟวุฒากาศ (ฝั่งขวา) 4. ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-19)

100.00

19/05/2564 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ ครบทุกกิจกรรมและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ที่ดำเนินการไปแล้วให้สวยงามอยู่เสมอ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-22)

60.00

22/04/2564 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 1. ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้สวนหย่อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้สวนป่าเชิงสะพานพุทธฯ 3 ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างริมทางรถไฟวุฒากาศ (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 4 ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-25)

50.00

25/03/2564 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้สวนหย่อมตามพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

** ปัญหาของโครงการ :1. พื้นที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สวนหย่อมสวนสาธารณะ หาค่อนข้างยาก 2. พื้นที่สีเขียวเดิมที่มีอยู่ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นสิ่งก่อสร้างมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

25/02/2564 : ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับตกแต่งไว้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สวยงามอยู่เสมอ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-24)

40.00

24/01/2564 : ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 1.ประดับตกแต่งต้นไม้สวนหย่อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

** ปัญหาของโครงการ :1. พื้นที่ ที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสวนหย่อมสาธารณะหาค่อนข้างยาก 2. พื้นที่สีเขียวเดิมที่มีอยู่ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นสิ่งก่อสร้างมากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-26)

30.00

26/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้ เพื่อปฏิบัติตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงานกำหนดชนิดต้นไม้และวัสดุการเกษตร
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามที่ได้รับงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-2001

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **