ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.คลองวัดกัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณ์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา : 50160000-3239

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

69

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 69

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเขื่อมเดิมมีสภาพชำรุดเป็นอย่างมาก และมีการสร้างเขื่อนไม่ตลอดแนว ประกอบมีประชาชนร้องให้หน่วยงานทำการก่อสร้างเขื่อน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักหรือช่วงมีน้ำขึ้นสูง

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากชุมชนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

เป้าหมายของโครงการ

1.ก่อสร้างเขื่อน คสล.(ดาดท้องคลอง) ตามแบบ RW 02/2562 กว้างประมาณ 3.00 ม.หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 164 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2021-09-29)

69.00

29/09/2564 : ขุดดิน ตอกเสาเข็มเพิ่มอีก 20 ม. ส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 8 ก.ย.64 ตรวจรับงานวันที่ 13 ก.ย.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-08-30)

68.00

30/08/2564 : เทคอนกรีตพื้นทางเดินเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2021-07-29)

66.00

29/07/2564 : เทรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เพิ่มอีก 30 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-06-29)

63.00

29/06/2564 : เทผนังรางระบายน้ำ ประมาณ 30 ม. เทคอนกรีตพื้นทางเดิน ประมาณ 30 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2021-05-31)

61.00

31/05/2564 : เทพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ประมาณ 30 ม.รวมเป็น 60 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-04-28)

59.00

28/04/2564 : ดำเนินการเทพื้นรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ประมาณ 30 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-03-30)

57.00

30/03/2564 : ผู้รับจ้างตั้งนั่งร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-24)

55.00

24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าตรวจสอบหน้างาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-28)

50.00

ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาเมื่อวันที่่ 7 มกราคม 2564 และเข้าสำรวจหน้างานที่จะก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-12-29)

45.00

29/12/2563 : รออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-11-30)

45.00

30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-10-30)

40.00

30/10/2563 : จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 15-30 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 2 พ.ย. 63 กำหนดเปิดซอง 3 พ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6505

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 82.75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

100 / 0
4
82.75

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **