ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50160000-3242

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นเขตชั้นในมีถนน ตรอก ซอย หลายแห่งที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรดังกล่าวและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรมควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า 2.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

เป้าหมายของโครงการ

1.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี โดยซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตออกตรวจพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2.ผลสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้การเดินทางเกิดความคล่องตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 :-ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (317,176 บาท) -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทรายรองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (372,519 บาท) -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท เซ็นสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,115 ตร.ม. แล้วเสร็จส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 ตรวจรับงาน 2 ก.ย. 64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (469,499.54 บาท) -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท เซ็นสัญญาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,142 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 ตรวจรับงาน 2 ก.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว (440,594.89 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : 29/07/2564 :-ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทรายรองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท เซ็นสัญญาวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,115 ตร.ม. แล้วเสร็จส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64 -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท เซ็นสัญญาวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมขอบบ่อพักและบ่อพัก ปูยางแอสฟัลต์ พท.1,142 ตร.ม. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 ส.ค.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-29)

78.00

29/07/2564 :-ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทรายรองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 เบิกจ่ายเงินแล้ว -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ เซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ รื้อผิวจราจรเดิม วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก วัสดุรองพื้นหินคลุก ทรายรองพื้น เทผิวทาง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 30 มิ.ย.64 -ซ่อมแซมซอยสะพานเหลืองจากบ้านเลขที่ 63/1 ถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 469,500 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา -ซ่อมแซมซอยเทอดไทย 19 จากซอยริมทางรถไฟถึงจุดที่กำหนด วงเงิน 440,600 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ส่งงานวันที่ 24 พ.ค.64 ตรวจรับวันที่ 31 พ.ค.64 -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างเซ็นสัญญาวันที่ 21 พ.ค.64 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ติดป้ายประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-28)

65.00

28/04/2564 : -ยกเลิกโครงการซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างได้ผู้รัจ้างแล้ว รอผู้รับจ้างวางค้ำประกัน -ซ่อมแซมซอยแยกซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 7 (373,000 บาท) อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-30)

60.00

30/03/2564 : -ซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตธนบุรี -ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 2 ซอยทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-24)

55.00

24/02/2564 : สำรวจและประมาณราคาถนน ตรอก ซอยที่ชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-01-28)

55.00

ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี วงเงิน 397,560 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 18 ธ.ค.63 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ซ่อมแซมผิวทางซอยแยกซอยวุฒากาศ 14 จากซอยวุฒากาศ 14 ถึงถนนราชพฤกษ์ แล้วเสร็จ 2.ซ่อมแซมผิวทางซอยริมทางรถไฟ จากช่วงซอยเทอดไทย 23 ถึงถนนรัชดาภิเษก แล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 18 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-12-29)

52.00

29/12/2563 : ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ ที่จะปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุด (ซ่อมแซมผิวทางในพื้นที่เขตธนบุรี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **