ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงท่าเรือตลาดพลู : 50160000-3243

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริเวณที่จะปรับปรุงนั้นเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและตลาดพลู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และซ่อมแซมโป๊ะท่่าเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามปกติ

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือให้มีสภาพใช้งานได้ดี

เป้าหมายของโครงการ

งานรื้อถอน งานโครงสร้าง งานโครงสร้างโป๊ะท่าเรือ งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : เทคานหลังคาแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-29)

78.00

29/07/2564 : เทเสาเข็มแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-06-29)

77.00

29/06/2564 : เทคานแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-31)

75.00

31/05/2564 : งานเสาเข็มแล้วเสร็จ (ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค.64)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-28)

70.00

28/04/2564 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-30)

65.00

30/03/2564 : ประกอบโป๊ะเหล็กแล้วเสร็จ ดำเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จ งานโครงสร้างรอแก้ไขสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-02-24)

57.00

24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ ประกอบโป๊ะเหล็กที่โรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-28)

50.00

ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่จะปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-12-29)

47.00

29/12/2563 : ผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญาแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-11-30)

45.00

30/11/2563 :ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-10-30)

40.00

30/10/2563 :จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 19-28 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 29 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 30 ต.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3243

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3243

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **