ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50160000-3251

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวสุภาพร ศรีอุดร 5617

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตราย จากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาขนในพื้นที่ ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนวทางการดำเนินงาน และร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตธนบุรี โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ต่อไป

50160400/50160400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ คือ ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต จำนวน 100 คน ระยะเวลา 1 วัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ คือ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 100 คน ระยะ เวลา 1/2 วัน เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-18)

10.00

18/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในระยะเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในระยะเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-07-30)

23.00

รอกำหนดวันจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการต้องรอหลังจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของดรคโควิด 19 เป็นปกติ จึงพิจารณาในการกำหนดวันจัดกิจกรรม ทำให้การดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการชลอไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-06-28)

23.00

กำลังรอกำหนดวันจัดกิจกรรม (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-05-22)

23.00

22/05/2564 : กำลังรอกำหนดวันจัดกิจกรรม (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด -19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-04-21)

23.00

21/04/2564 :-อยู่ขั้นตอนกำหนดวันจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการชลอไว้ก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-03-30)

23.00

30/03/2564 : รอกำหนดวันจัดกิจกรรม (เนื่องจากสถานการณ์โควิด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-02-24)

23.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างการกำหนดวันในการจัดกิจกรรม (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ : การดำเนินการต้องรอหลังจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของดรคโควิด 19 เป็นปกติ จึงพิจารณาในการกำหนดวันจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างการวางเเผนการดำเนินงานตามกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

-อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-02)

5.00

02/11/2563 : ขออนุมัติโครงการเเละวางเเผนการดำเนินงานเรียบร้อยเเล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3251

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3251

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **