ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร : 50160000-3252

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรวัฒน์ รัตนปริคณน์ โทร5615

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

อาคารเรียนหลังใหม่ยังไม่มีหลังคาโดมด้านข้างอาคารเรียนจะทำเป็นสนามเด็กเล่น และเวทีการแสดงความสามารถนักเรียน ถ้าไม่ทำหลังคาโดม นักเรียนจะร้อนมาก ทำให้เจ็บป่วยได้ และห้องน้ำไม่เพียงพอ สถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน ป้ายโรงเรียนชำรุด

50160300/50160300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สอยอาคารเรียนหลังใหม่ได้อย่างปลอดภัยจะไม่เจ็บป่วย และมีห้องน้ำเพียงพอสำหรับนักเรียน รวมถึงสถานที่ประกอบอาหารยังไม่เป็นสัดส่วน และจำเป็นต้องมีโรงอาหารและสถานที่สำหรับนักเรียนเพื่อรับประทานอาหารเช้าและกลางวัน

เป้าหมายของโครงการ

1. หลังคาโดม 2. ห้องน้ำนักเรียน 3. โรงอาหาร 4. ป้ายชื่อโรงเรียน 5. งานครุภัณฑ์โรงอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : หลังคาโดมแล้วเสร็จ ห้องน้ำแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : ดำเนินการสร้างหลังคาโดม 90% ห้องน้ำ 90%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-29)

65.00

29/06/2564 : ขออนุมัติขยายเวลา ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารแล้วเสร็จ และป้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-05-31)

59.00

31/05/2564 : แก้ไขแบบและสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2021-04-28)

59.00

28/04/2564 : ทำรั้วและป้ายโรงเรียนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบและสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2021-03-30)

57.00

30/03/2564 : กั้นห้องส่วนโรงอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-02-24)

55.00

24/02/2564 : ผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่วางผัง ทำรั้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-28)

50.00

ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2546 ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-12-29)

45.00

29/12/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-11-30)

45.00

30/11/2563 :ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดและรอหนังสือวางค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-03)

40.00

3/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอความเห็นชอบพร้อมประกาศราคากลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศเชิญชวน 9-20 ต.ค.63 ยื่นเสนอราคา 21 ต.ค. 63 กำหนดเปิดซอง 22 ต.ค. 63.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3252

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3252

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6510

ตัวชี้วัด : (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ตามที่ สยป. กำหนด : 0

ผลงานที่ทำได้ ตามที่ สยป. กำหนด : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามที่ สยป. กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **